Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de WEBWINKEL van ictLESKISTEN

versie 1.3 d.d. 14-04-2017

 

ictLESKISTEN

ict-leskisten is een eenmanszaak, naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68502559 handelend onder de naam ictLESKISTEN.

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ictLESKISTEN en een opdrachtgever waarop ictLESKISTEN deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt door ictLESKISTEN uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ictLESKISTEN en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.6  Indien ictLESKISTEN niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ictLESKISTEN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van ictLESKISTEN zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 ictLESKISTEN kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door ictLESKISTEN uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en ictLESKISTEN toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

3. Alle afspraken op schrift

3.1 ictLESKISTEN streeft er naar om afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

3.2 Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

4. Prijzen

De prijzen in de webwinkel van ictLESKISTEN zijn inclusief BTW.

5. Bevestiging en ontbinding

Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons langs elektronische weg een bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.

6. Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om zogenaamd maatwerk (een bestelling die is gemaakt overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever) of speciaal bestelde producten.

7. Informatie

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:

–  de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage  of afleveringskosten;

–  de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;

–  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

–  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

–  de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;

–  de tarieven die u moet betalen als u contact met ictLESKISTEN wilt opnemen, wanneer dit anders is 
dan het basistarief;

–  inzage in de gegevens die ictLESKISTEN over u heeft opgeslagen;

– Uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als opdrachtgever de volgende informatie:

a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;

b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;

c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

8. Facturering en betaling

8.1 ictLESKISTEN factureert opdrachtgever het gehele factuurbedrag direct bij levering van de bestelde goederen. Mochten naleveringen noodzakelijk zijn, en bedragen deze niet meer dan 25% van het totale factuurbedrag, dan factureert ictLESKISTEN alle bestelde goederen in een keer. Opdrachtgever dient deze factuur binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.

8.2 U hoeft bij ons geen aanbetaling te voldoen. Een uitzondering hierop vormen specifieke, niet-courante bestellingen. In dat geval kan door ictLESKISTEN met u een aparte afspraak over een aanbetaling van ten hoogste 50% worden gemaakt.

8.3 ictLESKISTEN hanteert een betalingstermijn van 28 dagen. Bij herinneringen zullen door ictLESKISTEN de wettelijke kosten worden berekend. Na de vervaltermijn van de tweede herinnering, 42 dagen na de datum van de eerste factuur, zal ictLESKISTEN de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.4 ictLESKISTEN verzendt haar facturen aan bedrijven, scholen en instellingen per post, wanneer de bestelling op rekening is gedaan. Wanneer de rekening op enigerlei wijze vooruit is betaald, verzendt ictLESKISTEN de factuur digitaal. Aan particulieren verzendt ictLESKISTEN facturen uitsluitend digitaal.

9. Levertijd

ictLESKISTEN streeft er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Voor artikelen die zullen moeten worden nageleverd, houdt ictLESKISTEN de oprdachtgever op de hoogte van de te verwachten levertijd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst voor de nog niet geleverde artikelen ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt. De koopovereenkomst kan niet worden ontbonden, wanneer het gaat om zogenaamd maatwerk (een bestelling die is gemaakt overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever) of speciaal bestelde producten.

10. Levering en uitvoering

10.1. Levering gebeurt op het adres dat u aan ictLESKISTEN heeft doorgegeven. Een en ander gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. Na deze termijn heeft u het recht om de koopovereenkomst voor de nog niet geleverde artikelen zonder kosten te ontbinden. De koopovereenkomst kan niet worden ontbonden, wanneer het gaat om zogenaamd maatwerk (een bestelling die is gemaakt overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever) of speciaal bestelde producten.

10.2. Na ontbinding zal ictLESKISTEN het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.3. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doet ictLESKISTEN haar best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand, dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor rekening van ictLESKISTEN.

10.4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij ictLESKISTEN, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

11. Bedenktijd bij levering van producten

11.1. Bij de aankoop van producten heeft u als opdrachtgever een bedenktijd van veertien werkdagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

11.2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. ictLESKISTEN verstrekt informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.

11.3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen.
 Alle overige kosten die al heeft betaald, zullen door ictLESKISTEN zo spoedig mogelijk aan u worden terugbetaald, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.

11.4. Voor speciaal voor u bestelde artikelen geldt geen herroepingsrecht. ictLESKISTEN meldt dit zodra u het artikel bij ons bestelt.

12. Garantie

Voor alle leveringen door de webwinkel van ictLESKISTEN gelden de garantievoorwaarden van de webwinkel van ictLESKISTEN. U vind deze op de website van ictLESKISTEN. Tevens voegt ictLESKISTEN deze bij bij elke factuur. 

13. Conformiteit

ictLESKISTEN staat er voor in dat haar producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

14. Klachten en toepasselijk recht

14.1 In geval van klachten met betrekking tot de levering kan opdrachtgever zich wenden tot de ictLESKISTEN. Opdrachtgever en ictLESKISTEN zullen zich gezamenlijk inspannen om klachten in alle redelijkheid op een voor beide partijen aanvaardbare wijze samen op te lossen.

14.2 Op de rechtsverhouding tussen ictLESKISTEN en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

15. Eigendomsvoorbehoud

ictLESKISTEN behoudt het eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald.

 

Privacy Statement

ictLESKISTEN neemt gegevens, waaronder (bedrijfs)naam, (e-mail)adres, telefoon-/faxnummer en registratie van de bij haar gevolgde trainingen op in een gegevensbestand. De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden. U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken te verwijderen of te corrigeren. Neemt u hiertoe schriftelijk contact op met ictLESKISTEN, Rooseveltstraat 45G, 2321 BL LEIDEN of via privacy@ictLESKISTEN.nl

Kamer van Koophandel: 68502559

BTW-nummer: NL001177678B64

Bank: NL42TRIO0197778208