Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden voor de webwinkel van ictLESKISTEN

 • ictLESKISTEN staat in voor de goede kwaliteit en voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 • Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan ictLESKISTEN verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van ictLESKISTEN zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
 • Indien de door ictLESKISTEN verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
 • De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door ictLESKISTEN op te geven adres in Nederland.
 • Voor zaken met een door andere dan ictLESKISTEN bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in bijgevoegde voorwaarden gestelde.
 • De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

a.    indien de aangebrachte garantiezegel is verbroken; b.    indien de koper de zaken heeft verwaarloosd; c.    indien de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ictLESKISTEN zijn verricht; d.   bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen; e.    indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel op de in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden; f.     indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires; g.    indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde media; h.   indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld; i. wanneer filament van een 3D-pen, alvorens de pen uit te schakelen niet is verwijderd, is gestold en daardoor de doorvoering van nieuw filament verhindert.

 • De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan ictLESKISTEN.
 • De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering. Voor een aantal producten kunnen afwijkende garantietermijnen gelden.
 • ictLESKISTEN verleent uitdrukkelijk geen garantie op filament voor 3D-pennen en -printers, batterijen, boeken, (ingebouwde) accu’s, aluminiumtape, dupontkabels, krokodillenbekklemmenkabels, krokodillenbekklemmen, plasticineklei, montagedraad, Bee-Bot matten, Bee-Bot parcoursbalkjes, Pro-Bot matten, opbergkokers voor matten, leskisten en deksels, cardboard brillen.
 • ictLESKISTEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van data en/of de gevolgen daarvan als gevolg van het niet correct functioneren van data-dragers, zoals o.a. harde schijven, geheugenkaarten en build in memory.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie, mailt u naar info@ictLESKISTEN.nl 

Daarbij dient u te beschikken over:

 • de garantiekaart (t/m 2015) of
 • de factuur (dan wel een kopie daarvan, dan wel een digitaal exemplaar daarvan) of
 • de pakbon (dan wel een kopie daarvan, dan wel een digitaal exemplaar daarvan) of
 • het factuurnummer of
 • het webwinkelordernummer.